Лична карта
Компанијата СЕНСОР ДОО располага со лиценца за техничко обезбедување и лиценциран висококвалификуван кадар за проектирање, изведба и одржување на безбедносни системи, BMS (Building Management systems) и автоматика.
Назив: Друштво за трговија и услуги СЕНСОР ДОО Скопје

Правна форма: ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 

Дејност: Електро инсталатерски работи 

ЕДБ: MK4030000391604

Матичен број: 5444446

Жиро сметка: 000300000000029427

Депонент банка: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ 

Адреса: Ј.САНДАНСКИ 78/1-5 КАТ/МЕ ЗГР.1  

Место: СКОПЈЕ - АЕРОДРОМТелефон: +389 (0) 2 2400 571

Факс: +389 (0) 2 2400 572

Прашања