Мини баровите сега се дел од секоја модерна хотелска соба, нудејќи им дополнителна услуга на гостите кои престојуваат.
Збогатете ги стандардните хотелски соби со различен избор на мини барови.

Со разни начини на ладење на минибар и ефикасна употреба на електрична енергија можеме да ги задоволиме барањата на хотелскиот менаџмент. Компресорот на мини баровите обезбедуваат тотална тишина за време на присуството на гостинот, со определување на времето на компресорот. На овој начин, може да се постигне оптималниот сооднос помеѓу енергетската ефикасност и капацитетот за ладење. Ова е проследено со најчесто употребувани мини-барови за апсорпција кои работат со помош на разменувач на топлина. Термоелектричните мини барови имаат повисока потрошувачка на енергија бидејќи го користат Peltier елементот. 

Централното управување на хотелот за мини-баровите добива информации за отворање на мини бар, може да ја овозможи или оневозможи употребата на мини-бар и да добие во вистинско време информации за температурата во мини барот. При заминување на гостите може да се провери отворање на мини бар без физички преглед на просторијата.
Корисна централна функција за управување е да се доделат правата за користење на мини-бар од приемот. Системот има можност дури и да не се дозволи употреба на мини-бар за конкретен гостин. Таквите примери се родители со деца или организатори на конференциски настани, кои само го покриваат нивниот престој.
  

  • Ефикасна употреба на енергија
  • Самостоен или вдлабнат
  • Автоматско одмрзнување
  • Внатрешно осветлување
  • Опции: стаклена врата, брава, детектор на отворена врата, тркало
  • Различни модели и големини

Прашања