Контрола на пристап
Контролата на пристап ги штити просториите од неовластени лица и истовремено овозможува следење на користењето на заштитените подрачја.
Управувањето на влезовите со систем за контрола на пристап денес е задолжително за секој бизис. 

Со системот за контрола на пристап го зголемуваме нивото на безбедност на вработените, доверливи информации и критични средства на компанјата. Системот е наменет за вработените и бизнис посетителите (Деловни згради, Индустриски згради, трговија).


  • Спречување при неовластен пристап во просторија
  • Заштита на деловни информации
  • Управување со потенцијалните ризици
  • Контролирање на влезот на луѓе и возила
  • Централна контрола на пристап
  • Интеграција со други системи
  • Зголемување на безбедноста на луѓето и имотот

Прашања