СИСТЕМ ЗА БРОЕЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ

Почитувани партнери,

 

Системите за броење на посетители станаа едни од критичните средства за развојот на продажната индустрија.

Конкурентоста на пазарот и секојдневното опкружување налага користење на технологија со цел да се биде чекор пред другите.

Собирањето и анализата на податоци можат да помогнат кон постигнување на целите на компанијата и оптимална искористеност на ресурсите.

Податоците од броњето на посетители се релевантни од повеќе аспекти и тоа:

 

• Навремени маркетинг кампањи и мерење на нивната ефикасност

• Ефикасност на вработените

• Ефикасност на продажното место

 

Но, најголем предизвик е сите тие информации од сите локации да бидат достапни на едно место.

 

Затоа Сенсор, покрај хардверско, ви го нуди и софтверското решение (rEMS) чиј што развој е плод на нашата групација и 20 годишното постоење.

Нашиот софтвер нуди генерирање на извештаи со адаптирана конверзија како за едно така и за повеќе продажни места во зависност од бизнис сферата во која делувате и нивно споредување на дневно, неделно, месечно и годишно ниво.


• Можност за поврзување со ПОС терминалот од продажно место со цел автоматизирано собирање на податоци и генерирање на извештај за дневна конверзија по локација.

• Можност за ретроспективен преглед на податоци по точен датум и час.

• Автоматско запишување на временската прогноза за даден ден и продажно место.

• Споредба на повеќе локации и нивно евалуирање на врз база на конверзија.


 За повеќе информации тимот на Сенсор Ви стои на располагање.

Прашања